Follow us on:

Taksat konsullore

Taksa për letërnjoftim (ID) 
Pajisje me leternjoftim biometrik për herë të parë, ripërtrirje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, pas humbjes apo dëmtimit 40 €

Taksa për dokumente udhëtimi
Fletëudhëtimi për kthim 30 €

Pasaporta për herë të parë, ripërtrirje, korrigjim, ndërrim të të dhënave, pas humbjes, dëmtimit dhe mbushjes së fletëve me vula e viza, për persona mbi 18 vjeç
100 €

Pasaporta për fëmijë nga 0-18 vjeç (të gjitha llojet e aplikimit)
80 €

Taksa për shërbime të gjendjes civile
Regjistrimi i faktit të lindjes dhe martesës 30 €

Regjistrimi i faktit të vdekjes
-
Pajisje me Certifikatë të lindjes, Ekstrakt nga regjistri Qendroe i Gjendjes Civile, Certifikatë e Shtetësisë, Certifikatë e Vendbanimit, Certifikatë e Gjendjes Martesore, Deklaratë për Bashkësinë Familjare dhe Vërtetim nga Arkivi
20 €

Certifikatë e vdekjes
-
Procesverbal për pranimin e atësisë/amësisë
30 €

Taksa për fitim/lirim të shtetësisë
Aplikimi për fitim / lirim shtetësie 50 €

Vendimi për fitimin dhe rifitimin  e shtetësisë MBI 18 vjeç
250 €

Vendimi për fitimin dhe rifitimin  e shtetësisë NËN 18 vjeç
100 €
 

Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim MBI 18 vjeç
400 €

Vendimi për humbjen e shtetësisë me lirim NËN 18 vjeç
200  €

Taksa për viza
Viza C - afatshkurtër 40 €
Viza D – afatgjatë (përmbi 90 ditë) 80 €

Taksa për vërtetime të çdo lloji
Vërtetime/konfirmime 20 €
Certifikatë me fotografi (ngjitja e fotos në certifikatën ekzistuese) 10 €