Follow us on:

Vdekje

Regjistrim vdekje


Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të vdekjes së një shtetasi të Kosovës në librin amëz të vdekjeve në Kosovë, kërkohen këto dokumente si në vijim:

  • Kërkesa;
  • Certifikatën internacionale origjinale të vdekjes së shtetasit;
  • Dokument identifikimi të personit të vdekur si dëshmi për vërtetimin e shtetësisë;
  • Dokument personal identifikimi të parashtruesit të kërkesës.