Follow us on:

Letërnjoftimi i Republikës së Kosovës

Aplikimi për letërnjoftim


Për herë të parë (për personat mbi 16 vjeç):

  • Ekstrakti i lindjes;
  • Aplikimi bëhet personalisht në Ambasadë;
  • Taksa 40€.

Në rast të ripërtëritjes/korigjim të dhënash:

  • Ekstrakti i lindjes;
  • Letërnjoftimi i vjetër;
  • Taksa 40€.

Në rast të humbjes/konfiskuar:

  • Kopja e LTNJ, ose pasaportës;
  • Ekstrakti i lindjes;
  • Raporti i policisë lidhur me humbjen e LTNJ-së, gjegjësisht raportin e konfiskimit;
  • Taksa 40€.