Follow us on:

Regjistrimi i fakteve të martesës

Me pranimin e fletëkërkesës për regjistrimin e faktit të martesës në librin amëz të martesave në Kosovë, kërkohen dokumentet si në vijim:


1. Kopjet me afat të dokumenteve të identifikimit;

2. Dëshmi lidhur me vërtetimin e shtetësisë për shtetasin e Kosovës;

3. Dëshmi mbi shtetësinë e shtetasit të huaj;

4. Certifikatë origjinale të martesës së lidhur në vendin pranues.