Follow us on:

Registracija činjenice smrti

Uz prijem zahteva za upis činjenice smrti nekog kosovskog državljanina u matičnu knjigu umrlih na Kosovu, konzularni službenik treba da zatraži sledeća dokumenta:

  • Originalno međunarodno uverenje o smrti kosovskog državljanina;
  • Lične isprave umrlog lica kao dokaz u smislu uverenja o državljanstvu
  • Lične isprave koje dokazuju identitet podnosioca zahteva za ovaj upis